Top jauni digitāli mācību līdzekļi ģeogrāfijā pamatskolām. "Northmaps" izstrādā tiešsaistes pārbaudes rīku un digitālu ģeogrāfijas atlantu.

Publicēšanas datums

28. janvāris, 2020

      Mūsdienās, strauji mainīgajā, savstarpēji cieši saistītajā un kompleksajā pasaulē, aizvien nozīmīgākas kļūst ģeogrāfiskās zināšanās un prasmes, kuras ļauj izprast dabas un cilvēka mijiedarbību dažādos mērogos. Lielākā daļa no tuvākajā apkārtnē, valstī un pasaulē notiekošajiem procesiem, kā, piemēram, globalizācija, klimata pārmaiņas, migrācija, nevienlīdzība un konflikti par resursiem, ir dabas un cilvēka mijiedarbības rezultāts. Tāpēc, lai mūsdienu skolēni nākotnē spētu rast risinājumus problēmām, kuru apjomi turpinās visticamāk pieaugt, viņiem ir nepieciešams attīstīt kompleksu skatījumu par minētajiem procesiem. Latvijas skolās ģeogrāfija ir vienīgais mācību priekšmets, kas skolēnam veido telpisku un kompleksu izpratni par to, kā darbojas pasaule un apvieno zināšanas par procesiem dabā un sabiedrībā.

      SIA “Northmaps” izstrādā tiešsaistes pārbaudes rīku zināšanām pamatskolas ģeogrāfijā – digitālo mācību līdzekli ģeogrāfijā 7. – 9. klasēm, lai papildinātu novecojušo mācību līdzekļu klāstu un nodrošinātu kompetencēs balstīta mācību satura un mācīšanas pieejas ieviešanu ģeogrāfijā pamatizglītības pakāpē.
Mērķa sasniegšanai tiks izstrādāta un aprobēta digitālu uzdevumu datu bāze un virtuālais pasaules ģeogrāfijas atlants tiešsaistes uzdevumu izpildes vajadzībām, kā arī vairākas komponentes: atgriezeniskās saites sniegšanas, mācību mērķu izvirzīšanas un to novērtēšanas, vingrināšanās un vērtēšanas darbu automātiskās ģenerēšanas, uzdevumu papildināšanas, kuras nodrošinās digitālā mācību līdzekļa funkcionalitāti atbilstoši jaunās mācīšanas pieejas vajadzībām. Tiks īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar izstrādāto digitālo mācību līdzekli.

      SIA “Northmaps” ir īstenojusi pirmos projekta soļus – izveidojusi komandu, kurā darbu jau sākuši uzdevumu autori ar lielo pedagoģisko pieredzi Jauno Ģeogrāfu skolā un citās mācību iestādēs satura eksperta Ģirta Burgmaņa vadībā, programmētāji un kartogrāfi. Uzsākts arī darbs pie digitālā ģeogrāfijas atlanta izveides, kas ietvers saturu no SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” izdotajiem izdevumiem.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fondu projektu darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo
mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” projektu 8.3.1.2/19/A/002 “Zināšanu
pārbaudes tiešsaistes rīks ģeogrāfijā 7.-9.klases mācību vielas apguvei” ietvaros.