Vēsturiskās kartes un aerofotogrāfijas

Publicēšanas datums

4. jūnijs, 2024

2023. gada 26. janvārī Latvijas ĢIS biedrība sarīkoja meetGIT diskusiju “Analogo telpisko datu krātuves ceļā uz digitālo piedāvājumu sabiedrībai”, kas pulcēja ap 80 interesentu. Tajā dažādu organizāciju pārstāvji iepazīstināja ar to krājumos esošajiem analogajiem telpiskajiem datiem jeb vēsturiskajām kartēm, plāniem, aerouzņēmumiem, grāmatām un citām publikācijām.

Senākās kartes, kuras atspoguļo Latvijas teritoriju, ir 17. gadsimta jeb zviedru laika kartes, kas glabājas Latvijas Valsts vēstures arhīvā. Kā izrādās – daļa telpiskās informācijas dokumentu glabājas arī  Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā, pie tam jaunākais arhīva ieguvums 2022. gada nogalē ir aeroplanšetes, kuru kopējais svars sasniedz 3,4 tonnas. Latvijas Nacionālais arhīvs, īstenojot sadarbības projektus, ir uzsācis papīra kartogrāfisko dokumentu ģeoreferencēšanu un digitalizāciju, piemēram, zviedru laika muižu kartes un pirmskara kadastra planšetes. Daļa no digitalizētā materiāla ir skatāms karšu pārlūkā https://vesture.dodies.lv/.

Ja arhīvs ir vieta, kur pamatā glabājas plašāk netiražēti materiāli un dokumenti, tad Latvijas Nacionālās bibliotēkas karšu kolekcijā tiek uzglabātas Latvijas teritorijā izdotās kartes, atlanti un globusi. Lai nodrošinātu krājuma ilglaicīgu pieejamību, ir uzsākta bibliotēkā glabāto vienību digitalizēšana un uzglabāšana. Digitalizētās kartes skatāmas arī karšu pārlūkā https://kartes.lndb.lv/.

Arhīvs ir arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai (LĢIA), uzkrātos datus un informāciju apkopo četros fondos – ģeodēzijas, kartogrāfijas, tālizpētes un digitālo informācijas nesēju un ortofoto materiālu fondā. LĢIA glabātajiem materiāliem ir dažādas pieejamības statuss, taču arī te tiek domāts par digitalizāciju un pieejamības nodrošināšanu. LĢIA nodrošina piekļuvi arhīvam pēc individuāla pieprasījuma.

Savs stāsts atvēlēts arī specifiskam telpisko datu arhīvam, kas aptver vienu konkrētu jomu - Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" arhīvā glabājas vēsturiskā mežsaimniecības informācija, sākot ar pirmskara periodu, beidzot ar padomju laika aerofoto ainām. Te glabājas arī kvartālu aprakstu telpiskie dati un taksācijas apraksti.  Arī “Silavā” ir sākta kartogrāfiskās informācijas ģeoreferencēšana un digitalizācija.

Akadēmiskās vides pārstāvju (Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, RTU Ģeomātikas katedra) stāstos tika gūts ieskats gan fotogrammetrijas attīstībā starpkaru periodā Latvijā, gan apkopota informācija par telpisko datu glabātājiem – iestādēm un organizācijām Latvijā, šīs informācijas pieejamību un publiskošanu.

Diskusija, kurā piedalījās tikai daļa no Latvijas analogās telpiskās informācijas un datu glabātājiem, atklāja, cik liela apjoma un plašas dažādības informācija glabājas organizāciju arhīvos un krājumos. Eksperti atzina, ka trūkst vienota skatījuma un pieejas uzkrātās informācijas apstrādei, pieejamības nodrošināšanai un popularizēšanai. Sistemātiski nav apzināts un apkopots viss informācijas krājums, tādējādi nav izslēgts, ka vienlaikus dažādās organizācijās tiek digitalizēti vieni un tie paši analogās informācijas nesēji. Diskusijas dalībnieki atzina, ka šī ir tēma, kas prasa uzsākt sadarbību, pirmkārt, lai apkopotu visu analogo telpisko informāciju, kas Latvijā vispār tiek uzglabāta, otrkārt, lai dalītos ar labās prakses piemēriem un atziņām un, treškārt, lai pieejamos resursus izmantotu efektīvi un lietderīgi.  Tāpat zināms, ka daļa Latvijas vēsturiskās kartogrāfiskās un telpiskās informācijas glabājas ārvalstu arhīvos, piemēram, ASV Nacionālā arhīvā (NARA). Ārvalstu arhīvu izpēte būtu jāturpina.

Viens no diskusijas iniciatoriem, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents Aivars Markots, atzina: “Diskusijas mērķis bija veicināt digitālo telpisko materiālu plašāku piedāvājumu un pieejamību sabiedrībai. Manuprāt, tas tika sasniegts, jo Latvijai svarīgu vēsturisku datu turētāji atzina, ka paveikts jau krietni daudz, vajadzētu turpināt meklēt iespējas tos vairāk nodot sabiedrībai un dažādu jomu speciālistiem tālākai izmantošanai: izvērtēšanai, analīzei, publikāciju gatavošanai. Arī nozīmīgi ir kaut vai tuvākās apkārtnes objektīvāka iepazīšana, ko varētu sekmīgāk veikt muzeji, skolotāji un skolēni, novadpētnieki.”

Minētās diskusijas rezultātā 2013. gada sakumā tika organizētas vairākas vēsturiskā kartogrāfiskā materiāla turētāju, Latvijas ĢIS biedrības pārstāvju un citu interesentu tikšanās, kurās dalībnieki iepazinās ar šiem materiāliem un to glabāšanu, kā arī tika apzinātas to izmantošanas problēmas un izaicinājumi. Savu artavu šajā jomā ir gatava dot Latvijas ĢIS biedrība, veicot vēsturisko kartogrāfisko materiālu apzināšanu, apkopošanu un nepieciešamo apstrādi, lai to padarītu pieejamu pētniekiem un plašākai sabiedrībai. Tāpat arī biedrība savu iespēju robežās var finansiāli atbalstīt vēsturisko materiālu par Latvijas teritoriju digitalizēšanu ārvalstu arhīvos, pirmkārt - 2. pasaules kara laikā veiktos aerofoto uzņēmumus, kas ir pieejami NARA.

Vietne https://tinyurl.com/retrokarteslv/ ir biedrības piedāvātais pagaidu risinājums vēsturisko kartogrāfisko materiālu apkopošanai, kur izvietojam to aprakstus, pieejamos metadatus, pārskata kartes (indeksa kartes) un to pieejamās digitālās kopijas. Tā kā datu apjomi ir lieli, tad resursu taupības nolūkos izmantojam kompresētus datu formātus, tādēļ, ja šo datu izmantošanai ir nepieciešama maksimāli iespējamā kvalitāte, ir jāgriežas tieši pie metadatos minētā datu turētāja.

Apkopojot vēsturiskos materiālus, prioritāti dodam aerofoto uzņēmumiem, jo tie satur nepastarpinātu teritorijas un situācijas attēlojumu izpētei, un var kalpot par pamatu jaunu produktu, piemēram, ortofoto karšu, izstrādei. Šos jaunos produktus arī publicēsim šajā vietnē.

Vietne satur vairākas sadaļas ar dažādiem vēsturiskiem materiāliem. To satura apraksts atrodams dokumentā Lasimani.pdf sadaļas galvenajā mapē. Sadaļā ievietoto materiālu saraksts ar to galvenajiem metadatiem ir apkopots izklājlapā .xlsx. Pārējie metadati un citi saistītie materiāli ir novietoti apakšmapē \Metadati. Sadaļas ir paredzēts papildināt ar jauniem materiāliem, kad tie kļūs pieejami. Šajā sakarā uzaicinām visus, kuri rīcībā ir digitalizēti aerofoto uzņēmumi, dalīties ar tiem, atsūtot ziņu uz e-pastu dokumenta beigās.

Latvijas ĢIS biedrība ir gatava iespēju robežās finansēt aerofoto attēlu izgūšanu no NARA. Pieteikumus šiem attēliem var ierakstīt vēlmju sarakstā, vadoties no rekomendācijām, kas dotas \Luftwaffe_aerofoto(1938-1945)\Lasimani.pdf. Priekšrocība uz šo iespēju protams tiks dota biedrības biedriem.

Vietnē ievietotie vēsturiskie materiāli ir brīvi izmantojami izpētei, izvērtēšanai, analīzei, publikāciju gatavošanai un jaunu datu produktu izgatavošanai atbilstoši atvērto datu iniciatīvai un autortiesību normatīvajiem aktiem.

Latvijas ĢIS biedrība, 2024.